1. محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , جان اروین , بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل آمینوپورین و آبسیزیک اسید , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۷۵-۹۰
 2. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , کنترل نوری علفهای هرز و مقادیر کاهش یافته علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین در مدیریت علفهای هرز نخود , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۵۴۸-۵۵۷
 3. محمد سیبی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , ﭘﺎﺳﺦ رﻳﺸﻪ ی ﮔﻠﺮﻧﮓ (Carthamus tinctorius) ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ، زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ی ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ی ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ , اکو فیزیولوژی گیاهی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۱۴۰-۱۵۷
 4. محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی , ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻚ بر ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات تنش ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﻲ و خشکی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺻﻔﺎت زراﻋﻲ ذرت ( Zea mays L.) , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۶۱۵-۶۲۵
 5. احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم جانعلی زاده قزوینی , روح اله حسن بیگی , ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪﺳﺮﻣﺎی ﮔﻴﺎه ﺧﺎﻛﺸﻴر ( Descurainia sophia L) تحت ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮلﺷﺪه , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۶۲۷-۶۳۹
 6. محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی , بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی بر تغییرات شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه رقم هیبرید ذرت دانه ای , پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱۴۶-۱۵۶
 7. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مجید دشتی , احسان عیشی رضائی , امیرحسین سعیدنژاد , ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺗﻨﺶ ﯾﺦزدﮔﯽ در (Beta vulgaris) ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۶۱۵-۶۲۶
 8. هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۳۱-۲۴۳
 9. ریحانه خواجه پور گلو سالار , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , اثر تنش مکانیکی باد بر تعدادی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum) پابلند و نیمه-پاکوتاه , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۰۱-۱۱۴
 10. سیدمسعود ضیائی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در پنج ژنوتیپ ماش . , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۵-۲۱
 11. هدایت الله کریم زاده سورشجانی , احمد نظامی , محمد کافی , محمودرضا تدین , اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شهرکرد , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۱۳-۱۲۶
 12. حمید علی پور شمس آباد , محمد کافی , احمد نظامی , امیر حسین محمدی , بررسی تحمل به شوری دانهال های ارقام تجاری و ژنوتیپ های محلی پسته (Pistacia vera L.) منطقه رفسنجان در شرایط کنترل شده , علوم باغبانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۷۰-۸۰
 13. صفیه پذیره , احمد نظامی , محمد کافی , مرتضی گلدانی , تأثیر اکوتیپ و تاریخ کاشت بر تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) تحت شرایط کنترل شده , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۵۱-۱۶۲
 14. محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی , تاثیر اسید سالیسیلیک در بهبود خسارت تنش سرمازدگی در هیبرید ذرت سینگل کراس 400 (Zea mays L.) , فرآیند و کارکرد گیاهی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۲۸۱-۲۹۲
 15. حمید رضا مهرآبادی , احمد نظامی , محمد کافی , رمضانی مقدم , ارزیابی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (Gossypium hirsutum) تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه ای , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۰۳-۴۱۴
 16. محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی , اثر تنش سرمازدگی و خشکی در واکنش اسید سالسیلیک بر شاخص های انتخاب و عملکرد دانه ذرت , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵-۲۰
 17. کامیار کاظمی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , احمد نظامی , حمداله اسکندری , تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری محدود , به زراعی کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۳۷۳-۳۸۸
 18. هدایت الله کریم زاده سورشجانی , احمد نظامی , محمد کافی , محمود رضا تدین , بررسی تغییرات هدایت روزنه ای، دمای سایه‌انداز گیاهی و آب برگ ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شرایط کم آبیاری , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۰۵-۱۲۰
 19. حسن پرسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , سمانه نجیب نیا , ارزیابی زراعی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کاشت پاییزه در مشهد , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۳۷-۵۳
 20. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , روح اله حسن بیگی , مریم جانعلی زاده قزوینی , اثر تنش یخ زدگی بر درصد نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های خاکشیر (Descurainia sophia L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۳۶۹-۳۷۹
 21. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , تأثیر آبیاری تکمیلی در مراحل فنولوژی بر برخی شاخصهای رشدی ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در منطقه مشهد , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱۰۵-۱۲۰
 22. مرتضی گلدانی , مریم جوادی , احمد نظامی , تأثیر آب مغناطیسی و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۸۱-۹۲
 23. علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۱-۳۶
 24. محمد سیبی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , اثر غلظت، زمان و نحوهی مصرف عصارهی جلبک دریایی بر برخی ویژگیهای مرفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه گلرنگ , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۵-۲۱
 25. مریم جانعلی زاده قزوینی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , حسن فیضی , مرتضی گلدانی , اثر میدان‌های مغناطیسی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) , پژوهش های بذر ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱-۱۳
 26. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , ساختار جامعه علف های هرز و تنوع گونه ای نخود در کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳۹-۴۵
 27. احمد نظامی , شهرام رضوان بیدختی , سارا سنجانی , بررسی واکنش گیاه زعفران (.Crosus sativus L) به تنش یخ زدگی در شرایط کنترل شده , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۷۵-۸۶
 28. احمد نظامی , محمدجواد احمدی لاهیجانی , کوروش شجاعی نوفرست , جواد رضائی , سید فاضل فاضلی کاخکی , تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۸۹-۱۰۶
 29. احمد نظامی , مریم جانعلی زاده قزوینی , طیبه خیرخواه , مرتضی گلدانی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۲۲۲-۲۳۵
 30. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , بیژن سعادتیان , امید آرمندپیشه , ریحانه پردل , مطالعه تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری در محیط فیتوژل , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۸۷-۹۷
 31. علیرضا نوری , احمد نظامی , محمد کافی , حسن پناه , ارزیابی تحمل به کم آبی 10 رقم سیب زمینی بر اساس (Solanum tuberosum L.) برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد غده در منطقه اردبیل , اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۲۴۳-۲۶۸
 32. مریم جانعلی زاده قزوینی , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی پارسا , ارزیابی تحمل به یخ زدگی اکوتیپ های بارهنگ سرنیزه ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۷۵۴-۷۶۵
 33. مجید دشتی , محمد کافی , حسین توکلی , مهدی میرزا , احمد نظامی , تأثیر تنش یخ زدگی بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مرحله گیاهچه ای , پژوهش های گیاهی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۹۶۲-۹۷۳
 34. مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (Phalaris minor Retz.) در کنترل علف قناری , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۹۵-۳۰۳
 35. علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , تاثیر غلظت‌های مختلف پاکلوبوترازول بر کاهش اثرات تنش یخ‌زدگی در دو توده کوشیا (Kochia scoparia) , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۱۹-۳۳۴
 36. حمید رضا مهرآبادی , احمد نظامی , محمد کافی , محمد رضا رمضانی مقدم , بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد، ضرایب همبستگی و تجزیه علیت ارقام پنبه در شرایط تنش خشکی , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۱۷-۲۲۷
 37. زینب اورسجی , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , آسیه سیاهمرگویی , بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها در کنترل یولاف وحشی و علف خونی , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۴۳-۲۶۰
 38. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , فرزین پورامیردشت میان , امیرحسین سعیدنژاد , حمید رضا مهرآبادی , اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیتها در تعدادی از ارقام چغندرقند , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۶۳-۷۶
 39. روح اله حسن زاده , محسن جهان , ناصر مجنون حسینی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , تأثیر کم آبیاری و کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف بر صفات مورفو فیزیولوژیک مرزه یکساله تابستانه (Satureja hortensis L.) , علوم گیاهان زراعی ایران , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۷۷-۲۸۶
 40. طیبه خیرخواه , احمد نظامی , محمد کافی , قربانعلی اسدی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشد یافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۶۹-۲۷۷
 41. مریم جانعلی زاده قزوینی , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی پارسا , ارزیابی تحمل به یخ زدگی بارهنگ سرنیزه ای (.Plantago lanceolata L) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۱۰۹-۱۲۰
 42. مریم حاجی بابائی , مرتضی گلدانی , امیر حسین شیرانی راد , احمد نظامی , ارزیابی صفات و شاخص های جوانه زنی مؤثر بر تحمل به خشکی لاین های جدید کلزا , فیزیولوژی گیاهان زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۷۱-۸۴
 43. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , حمید رضا مهرآبادی , مجید دشتی , فرزین پورامیردشت میان , مسعود احمدی , ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند (.Beta vulgaris L) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۵۳-۶۱
 44. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , بیژن سعادتیان , امید آرمندپیشه , ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی های ریشه دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱۰۱-۱۰۸
 45. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , تأثیر عملیات خاک ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف های هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۸۱-۹۱
 46. الهام عزیزی , آسیه سیاهمرگویی , احمد نظامی , علی اصغر محمدآبادی , رضا سهیلی , بررسی اثر تاریخ کاشت بر دو اکوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgar L. ) در شرایط آب و هوائی مشهد , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱-۱۰
 47. زینب اورسجی , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , مجید عباسپور , مهدی نصیری محلاتی , بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۳۲-۴۲
 48. بی بی ملیحه میرهاشمی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفران , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۲۰۳-۲۱۶
 49. مسعود ضیایی , احمد نظامی , جعفر ولیزاده , مجید جعفری , بررسی مقدماتی امکان کاشت پاییزه عدس در شرایط آب و هوایی سراوان , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۵۵-۶۲
 50. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۶۱۳-۶۲۰
 51. جواد رضایی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , محسن مهرور , باقر محمودی , آنالیز رشد چغندرقند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۶۸۳-۶۹۲
 52. طاهره خورسندی , احمد نظامی , محمد کافی , مرتضی گلدانی , اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۶۶۵-۶۷۶
 53. فاطمه جوادی هدایت آباد , احمد نظامی , محمد کافی , جواد شباهنگ , واکنش عملکرد اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمانهای کاشت در شرایط مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۶۳۲-۶۴۰
 54. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , عباس عباسیان , مجید حیدری , بررسی رابطه بین مقاومت به علف کش و تحمل به یخزدگی در بیوتیپ های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۲۷-۱۳۳
 55. سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۳۷۸-۳۸۶
 56. شهربانو طاهرآبادی , مهدی پارسا , احمد نظامی , تاثیر مقدار آبیاری و محلول پاشی متانول برصفات فیزیولوژیک گیاه نخود (Cicer arietinum L.) , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۲۷۳-۲۷۶
 57. سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی , ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۲۱۷-۲۳۲
 58. احمد نظامی , سیدمحمد جوادموسوی , سمیه نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم السادات یوسف ثانی , فاطمه کیخا آخر , بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۳۶۹-۳۷۸
 59. مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۵۵-۱۶۳
 60. میلاد شریف روحانی , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهد , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۲۱۹-۲۲۸
 61. احمد نظامی , سید فاضل فاضلی کاخکی , هادی زرقانی , جواد شباهنگ , محمدرضا گندم زاده , بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسان , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱۸۹-۱۹۵
 62. زینب اورسجی , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , مجید عباسپور , مهدی نصیری محلاتی , مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی ( Avena ludoviciana L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۲۰۷-۲۱۴
 63. محسن زعفرانیه , احمد نظامی , سید مسعود ضیایی , میترا جباری , بررسی امکان کاشت پاییزه نخود در شرایط آب و هوایی سراوان , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۲۳-۳۲
 64. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , خوش گفتار منش , تأثیر شوری بر وضعیت آب برگ، غلظت پرولین، کل قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ارزن پادزهری , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۱-۲۴
 65. جواد رضائی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , محسن مهرور , باقر محمودی , رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۳۸-۱۴۶
 66. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۷-۲۶
 67. سرور خرم دل , احمد نظامی , عبدالله ملا فیلابی , مطالعه ویژگی های جوانه زنی بذر تعدادی از توده های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه , پژوهش در اکو سیستمهای زراعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۶۱-۷۵
 68. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۵۵۱-۵۶۱
 69. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , حسین خوشگفتار منش , تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی ویژگی های زراعی، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz L , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۸۱-۱۹۱
 70. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۲۳-۱۳۶
 71. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , واکنش ویژگی های فنومورفولوژیک ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) به آبیاری تکمیلی در شرایط مشهد , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۳۵-۵۰
 72. علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , سید ابوالفضل جوادیان , واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۴۳۷-۴۴۵
 73. روح اله مرادی , یاسر علی زاده , احمد نظامی , حمیدرضا عشقی زاده سامانی , بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۳۷۷-۳۸۹
 74. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مجید دشتی , حمید رضا مهرآبادی , احسان عیشی رضائی , مسعود احمدی , ارزیابی شاخص های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای , چغندرقند , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۵-۳۱
 75. محمدعلی فرجیان مشهدی , محمد کافی , احمد نظامی , مطالعه کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) با ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) تحت شرایط آبیاری با آب شور , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۵۳-۱۶۰
 76. شهرام ریاحی نیا , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن خاک بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام سورگوم دانه‌ای در شرایط گلخانه , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶۱-۷۰
 77. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , حمیدرضا عشقی زاده سامانی , شهرام ریاحی نیا , ارزیابی تحمل ژنوتیپ های عدس Lens culinaris Medik به دماهای یخ زدگی با استفاده از عوامل فلورسانس کلروفیل , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۹۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۲۵-۳۳
 78. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , مرتضی عظیم زاده , علی اکبر محمودی , علی بزرگمهر , ارزیابی کاشت بقولات به عنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۲۱-۳۰
 79. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , بی بی ملیحه میرهاشمی , فاطمه حسن زاده اوّل , بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط کنترل شده , علوم و فناوری بذر ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۳۹-۵۴
 80. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , فرزاد حسین پناهی قروچائی , سید فاضل فاضلی کاخکی , ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپهای عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۲۳-۳۰
 81. زینت برومند رضازاده , احمد نظامی , سمیه نظامی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی سه اکوتیپ زنیان Trachyspermum ammi (Linn). Sprague در شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱۲۱-۱۳۰
 82. هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۶۹۰-۶۹۸
 83. محمد بنایان اول , احمد نظامی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۶۳۴-۶۴۲
 84. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , احسان عیشی رضائی , امیرحسین سعیدنژاد , فرزین پورامیردشت میان , بررسی تأثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیشتیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه رستهای دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۲۷۳-۲۸۱
 85. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۲۸۲-۲۹۳
 86. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیا , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۱۱-۱۲۸
 87. احمد نظامی , فرزین پورامیردشت میان , صیاد مومنی , حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , ارزیابی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخودهای تیپ کابلی , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۷-۳۰
 88. حسین صداقت خواهی , مهدی پارسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , ارزیابی ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۴۱-۵۲
 89. فاطمه کیخا آخر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد نظامی , گزینش برای تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط این ویترو , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۲۹۲-۲۹۸
 90. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , عباس عباسیان , مجید حیدری , بررسی تحمل به یخ زدگی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۸۱-۹۵
 91. خاطره شجاعی , غلامحسین داوری نژاد , احمد نظامی , بررسی مقاومت جوانه زایشی هلو و شلیل به سرما تحت شرایط کنترل شده , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۳-۲۲
 92. زینب خراسانی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , علی اصغر محمدآبادی , ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۴۳-۵۲
 93. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , حمیدرضا عشقی زاده سامانی , شهرام ریاحی نیا , کوروش شجاعی نوفرست , خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۳۳-۴۲
 94. سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی , به گزینی برای تحمل به شوری در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مزرعه 1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۲۰-۳۲
 95. شهربانو طاهرآبادی , مهدی پارسا , احمد نظامی , تاثیر محلول پاشی متانول و مقدار آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۲۲۶-۲۳۵
 96. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا کوشیا (Kochia scoparia) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۶۱۵-۶۲۲
 97. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا Kochia scoparia , علوم گیاهان زراعی ایران , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۷۳۵-۷۴۳
 98. احمد نظامی , فاطمه کیخاآخر , سیدمحمد جوادموسوی , ابراهیم ایزدی دربندی , سمیه نظامی , مریم السادات یوسف ثانی , اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۴۳۰-۴۳۸
 99. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , بررسی ویژگیهای جوانه زنی بذر کوشیا در واکنش به دما و پتانسیل آب , تحقیقات مرتع و بیابان ایران , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۵۷۸-۵۹۲
 100. ابراهیم ایزدی دربندی , مریم السادات یوسف ثانی , احمد نظامی , سیدمحمد جوادموسوی , فاطمه کیخا آخر , سمیه نظامی , اثر تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۱۱۷-۱۲۵
 101. نرگس خمدی , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik.) در کشت پاییزه تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۵۵۷-۵۶۵
 102. الیاس رضائیان زاده , مهدی پارسا , علی گنجعلی , احمد نظامی , واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۰۸۰-۱۰۹۵
 103. شهرام رضوان بیدختی , احمد نظامی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) تحت شرایط کنترل شده , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۳۷۱-۳۸۲
 104. حسین صداقت خواهی , مهدی پارسا , احمد نظامی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کاشت انتظاری در مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۳۲۲-۳۳۰
 105. مهدی پارسا , علی گنجعلی , الیاس رضائیان زاده , احمد نظامی , تاثیر ابیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشدی سه رقم نخود در منطقه مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۳۱۰-۳۲۱
 106. علی اسکندری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , محمد کافی , عباس مجدآبادی , تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۰۱-۲۱۰
 107. زینب رحیمی , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه(Portulaca oleracea L.) , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۳۵۹-۳۷۴
 108. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , کوروش شجاعی نوفرست , جواد رضائی , ارزیابی تحمل به انجماد در ژنوتیپ های عدس(Lens culinarisMedik.) تحت شرایط کنترل شده , تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۴۵-۵۸
 109. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس در شرایط آب و هوایی مشهد (Lens culinaris Medik.) , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۶۲۵-۶۳۳
 110. یاسر علی زاده , روح اله مرادی , احمد نظامی , حمیدرضا عشقی زاده سامانی , پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏ زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۲۰۲-۲۱۰
 111. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , برآورد دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا با استفاده از مدل پنج - پارامتری بتا , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۹۱-۱۹۷
 112. علی اسکندری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , محمد کافی , مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی (Solanum tuberosum L.) سه رقم سیب زمینی , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۲۴۰-۲۴۷
 113. سیدمحمد جوادموسوی , سمیه نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , مریم السادات یوسف ثانی , فاطمه کیخاآخر , مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۳۸۰-۳۸۸
 114. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر شوری کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۱۳-۲۷
 115. آسیه سیاه مرگویی , گلثومه عزیزی , احمد نظامی , مریم جهانی کندری , بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپ های رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۶۴-۷۲
 116. احمد نظامی , زینت برومند رضازاده , ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط کنترل شده , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۶۵-۷۱
 117. احمد نظامی , نغمه ناقدی نیا , اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیتها در شش رقم گلرنگ , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۸۹۱-۸۹۶
 118. محمد موسوی بایگی , بتول اشرف , احمد نظامی , تعیین چرخه های یخ و ذوب و پهنه بندی مناطق مستعدآن با GIS در استان خراسان رضوی , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۸۷۴-۸۸۳
 119. احمد نظامی , جواد رضائی , بهداد علیزاده , ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۰۱۹-۱۰۲۶
 120. رضا سهیلی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۷۷۲-۷۸۳
 121. وحید سرابی , مهدی نصیری محلاتی , احمد نظامی , محمدحسن راشدمحصل , اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۸۶۲-۸۷۰
 122. یحیی سلاح ورزی , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , احمد نظامی , بررسی پاسخ های فیزیوشیمیایی شش رقم انار خراسان تحت تنش یخ زدگی , علوم و فنون باغبانی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۹۷-۲۰۸
 123. احمد نظامی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , علی کمندی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط کنترل شده , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۷۷-۱۸۷
 124. سیدرضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , احمد نظامی , علی گنجعلی , تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص های رشد نخود در شرایط گلخانه , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۶۹-۸۴
 125. احمد نظامی , فرزین پورامیردشت میان , صیاد مومنی , حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد الف: نخودهای تیپ دسی , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۲۱-۳۶
 126. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , محسن زعفرانیه , نرگس خمدی , ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۴۶-۵۸
 127. ماریا بیهقی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , فرج اله شهریاری احمدی , احمد نظامی , بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۵۷-۶۴
 128. محمد موسوی بایگی , بتول اشرف , احمد نظامی , محاسبه فراوانی نسبی چرخه های یخ و ذوب به منظور شناسایی مناطق پرمخاطره گیاهان زراعی و باغی مهم در استان خراسان رضوی , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۱۶۷-۱۸۶
 129. وحید سرابی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , محمدحسن راشدمحصل , پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۳۹۸-۴۰۷
 130. احمد نظامی , الهام عزیزی , آسیه سیاه مرگویی , علی اصغر محمدآبادی , اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۵۸۷-۵۹۳
 131. وحید سرابی , مهدی نصیری محلاتی , احمد نظامی , محمدحسن راشدمحصل , اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۱۲۸-۱۳۶
 132. احمد نظامی , حسین صداقت خواهی , حسن پرسا , مهدی پارسا , عبدالرضا باقری , ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۴۱۵-۴۲۳
 133. کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , علی کمندی , بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیتها برای ارزیابی تحمل به سرما در ارقام چغندرقند , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۴۶۵-۴۷۲
 134. زینب رحیمی , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۴۸۱-۴۸۸
 135. احمد نظامی , جعفر نباتی , اعظم برزویی , علی کمندی , علی معصومی , معصومه صالحی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو( Hordeum vulgar L.) در مرحله گیاهچه‌ای تحت شرایط کنترل شده , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۹-۲۲
 136. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , سمانه نجیب نیا , هما عزیزی , عکس العمل ژنو تیپ های نخود(Cicer arietinum L) به تنش یخ زدگی در شرایط آزمایشگاه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۲۳۵-۲۴۳
 137. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , کوروش شجاعی نوفرست , تأثیر محدودیت رطوبتی بر عملکرد و توزیع ماده خشک بین اندامهای هوایی و ریشه تحت شرایط کنترل شده (Triticosecale×Wittmack) تک بوته ژنوتیپهای تریتیکاله , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱۴۶-۱۵۷
 138. احمد نظامی , نرگس خمدی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , عبدالرضا باقری , بررسی تحمل به خشکی ژنو تیپ های متحمل به سرمای عدس در مرحله جوانه زنی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۴۹-۵۸
 139. محسن زعفرانیه , احمد نظامی , مهدی پارسا , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , ارزیابی ژنوتیپ‌های نخود درکشت پاییزه در شرایط ‌آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد: 2- اجزای عملکرد و عملکرد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۴۸۳-۴۹۲
 140. احمد نظامی , اعظم برزوئی , مریم جهانی کندری , مهدی عزیزی , سیدمحمد جوادموسوی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا (Brassica napus L) پس از خو سرمایی در شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۷۱۱-۷۲۲
 141. محسن زعفرانیه , احمد نظامی , مهدی پارسا , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , ارزیابی ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد:1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۴۷۳-۴۸۲
 142. احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , هما عزیزی , سمانه نجیب نیا , اثرات خوسرمایی بر تحمل به سرمای گندم (Triticum aestivum) تحت شرایط آزمایشگاهی , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۵۵-۷۰
 143. مژگان ثابت تیموری , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , احمد نظامی , تاثیر سطوح مختلف شوری بر میزان دانه و اجزای عملکرد تک بوته، خصوصیات مرفولوژیک و میزان کلروفیل برگ گیاه کنجد , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۱۱۹-۱۳۰
 144. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , سکینه مشتاقی , بررسی تاثیر اسپری بتایین بر تحمل به یخ زدگی نخود در شرابط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۴۹-۶۱
 145. روناک ساسانی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , بررسی اثرهورمون های جیبرلین، بنزیل آدنین و زآتین و درجه حرارت بر شکست خواب ریز غده سیب زمینی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۶۱-۶۷
 146. آمنه میان آبادی , محمد موسوی بایگی , سیدحسین ثنائی نژاد , احمد نظامی , بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از GIS , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۰۴-۱۱۴
 147. نرگس خمدی , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , اثر تاریخ کاشت پاییزه بر خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik) در شرایط مشهد , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۳۹-۵۱
 148. احمد نظامی , سرور خرم دل , مهدی نصیری محلاتی , علی اصغر محمدآبادی , واکنش تعدادی از توده های بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به تاریخ های کاشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۱-۱۳
 149. آمنه میان آبادی , محمد موسوی بایگی , سیدحسین ثنائی نژاد , احمد نظامی , بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه و دیر هنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS در استان خراسان رضوی , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۷۷-۸۸
 150. پریسا محمودی , علیرضا کوچکی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۴۳۳-۴۴۱
 151. علی کمندی , احمد نظامی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۳۷۱-۳۸۱
 152. هما عزیزی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۳۴۳-۳۵۲
 153. احمد نظامی , جعفر نباتی , محمد کافی , محبوبه محسنی باب عبدانی , ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله سبز شدن و گیاهچه‌ای , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۶۹-۷۷
 154. سمانه نجیب نیا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , بررسی خصوصیات فنولوژیک ومورفولوژیک ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۱۸۳-۱۹۲
 155. مژگان ثابت تیموری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر سطوح مختلف شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان برگ وخصوصیات فیزیولوژیک گیاه کنجد(Sesamum indicum L.) , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۱۰۹-۱۱۹
 156. هما عزیزی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , حمیدرضا خزاعی , ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم تحت شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳, صفحه ۱-۱۲
 157. احمد نظامی , علی شریف جمعه , علی شریف , نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی در کلزا , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳
 158. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حمیدرحیمیان , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L ) در شرایط کنترل شده , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۲۵۷-۲۶۸
 159. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , بررسی مقدماتی خصوصیات فنولوژیکی، اجزاء عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹, صفحه ۷۱-۸۰
 160. حسن پرسا , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت هایی ازاولین همایش ملی حبوبات , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳, صفحه ۱-۱۵
 161. عبدالرضا باقری , احمد نظامی , نگرشی اجمالی بر روند پشتیبانی از تحقیقات و تولید حبوبات در کشورهای توسعه یافته با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری پژوهشی حبوبات در کشور , نامه فرهنگستان علوم , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲, صفحه ۱۲۵-۱۴۲
 162. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , اعظم برزوئی , تاثیر مقادیر مختلف فسفر بر واکنش دو رقم گندم مقاوم و حساس به کمبود آب , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱, صفحه ۱۳۱-۱۳۸
 163. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , مژگان ثابت تیموری , تأثیرسطوح فسفر بر میزان‌کلروفیل، تجمع فسفر در برگ پرچمی و عملکرد ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۷۵-۸۲
 164. عبدالرضا باقری , احمد نظامی , ارزيابي تنوع ژنتيكي و گروه بندي نمونه اي عدس با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگرهاي RAPDS , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶
 165. محمد کافی , احمد نظامی , اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۶۹-۸۰
 166. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , علی اکبر محمودی , خداداد عابدی , بررسی کشت لگوم‌ها به عنوان محصول جایگزین آیش در گندم‌زارهای دیم شمال خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱, صفحه ۱۹۱-۲۰۴
 167. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 2- عملکرد و اجزای عملکرد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۱۵۶-۱۷۰
 168. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 1- خصوصیات فنولوژیکی و مو , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۱۴۳-۱۵۵
 169. علی معصومی , محمد کافی , احمد نظامی , سیدحسین حسینی , اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L. در شرایط گلخا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۲۷۷-۲۸۹
 170. حسن پرسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , علی اصغر محمدآبادی , جلال رستگار , تأثیر تاریخ کاشت‌های پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریاب در خراسان ( نیشابور ) , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۱, صفحه ۵۱-۶۴
 171. سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , دینامیک علفهای هرز نخود تحت تأثیر وجین و تراکم بوته نخود (.L Cicer arietinum ) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۱, صفحه ۶۱-۶۹
 172. احمد نظامی , سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود cicer avietinuml در شرايط آبي و ديم شمال خر , علوم زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲
 173. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , علی اصغر محمدآبادی , تاثير تاريخ كاشت هاي پاييزه و زمستانه برخصوصيات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فاريا , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲
 174. محمد خیرخواه , عبدالرضا باقری , مهدی نصیری محلاتی , احمد نظامی , به گزینی در ژرم پلاسم نخود کابلی (Cicer arietinum L.) برای کاشت انتظاری در شرایط آب و هوایی مشهد , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶, صفحه ۱۷۳-۱۸۰
 175. حسن پرسا , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , علی اصغر محمدآبادی , سیدمحمد لنگری , بررسی امکان کاشت پاییزه – زمستانه نخود (.L Cicer arietinum ( در شرایط دیم شمال خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱, صفحه ۱۴۳-۱۵۲
 176. مهدی مدرس اول , احمد نظامی , مقايسه اثر چند حشره كش در روي سوسري آلماني Blattella germanica L. Blattaria; Blattellidac , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲
 177. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , ارزیابی کلکسیون نخود مشهد برای تحمل به سرما در شرایط مزرعه , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱, صفحه ۱۵۵-۱۶۲
 178. عبدالرضا باقری , احمد نظامی , علی اصغر محمدآبادی , جواد شباهنگ , مطالعه‌ اثرات‌ کنترل‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بوته‌ نخود (Cicer arietinum L) بر خصوصیات‌ مرفولوژیکی‌، عملکرد و اجزاء عملکرد آن‌ در شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۱, صفحه ۱۴۶-۱۵۳
 179. عبدالرضا باقری , احمد نظامی , تاثير تاريخ هاي كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه نخود (Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲
 180. , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , عکس العمل ژنوتیپهای عدس به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول 6000 طی مرحله جوانه زنی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۶, صفحه ۳۹-۴۴
 181. علیرضا کوچکی , احمد نظامی , اثر آلاینده های اتمسفری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان , نیوار , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۷۶/۰۶, صفحه ۱۳-۳۶
 182. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , علی اصغر محمدآبادی , محمد لنگری , بررسی‌ اثرات‌ وجین‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۶/۰۱, صفحه ۵۳-۶۴
 183. احمد نظامی , محمدحسن راشدمحصل , بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و نمو شاخه های جانبی رقم ویلیامز سویا , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۷۵/۰۴, صفحه ۱۹-۳۳
 184. احمد نظامی , محمدحسن راشدمحصل , بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در منطقه مشهد , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۷۴/۱۱, صفحه ۲۲-۴۰